భారత్ లో నెలకు 1.5 లక్షల రూపాయల జీతం. Continue reading